Vedtægter for Hadsten Højskole

ELEVFORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1 Navn
1. Foreningens navn er Hadsten Højskoles Elevforening.

§ 2 Formål
1. Foreningens formål er at støtte sammenholdet mellem Hadsten Højskoles (i det følgende kaldet skolen) tidligere elever og vedligeholde forbindelsen mellem disse og skolen.

2. Foreningen støtter enhver bestræbelse, der virker fremmende på sammenholdet mellem elever og skole.

3. Foreningen arbejder for at fremme elevtallet på Hadsten Højskole.

4. Det er foreningens formål at understøtte uformuende elever til et ophold på skolen.

§ 3 Opgaver
1. Foreningen arrangerer, i samarbejde med skolen, det årlige elevmøde.

2. Foreningen kan, i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, udsende nyhedsbrev eller på anden måde informere medlemmerne om nyheder og aktiviteter relateret til skolen og foreningen.

3. Foreningen bør mindst en gang årligt arrangere en aktivitet, som har til formål at skaffe flere elever til
Hadsten Højskole.

§ 4 Medlemsforhold
1. Enhver, der har været elev på skolen, samt enhver der har været eller er ansat på skolen, kan optages som medlem.

2. Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om at gøre det første år kontingentfrit for nye medlemmer.

3. Udmeldelse skal ske ved meddelelse til foreningen.  Kontingentrestance betragtes som udmeldelse.

§ 5 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 6 menige medlemmer, 2 suppleanter og 1 lærerrepræsentant. Herudover kan bestyrelsen træffe bestemmelse om at lade elever fra det seneste forårs- og efterårshold sidde med til bestyrelsesmøderne.

2. De menige medlemmer vælges for to år ad gangen og afgår 3 og 3 på skift, således at der hvert år vælges 3 menige medlemmer. Genvalg er muligt.

3. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt.

4. Lærerrepræsentanten sidder som kasserer og vælges for to år ad gangen. Genvalg er muligt.

5. Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling og forretningsorden.

6. Bestyrelsen vælger af sin midte 3 repræsentanter til den selvejende institution Hadsten Højskoles bestyrelse. Disse repræsentanter vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt.

7. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse. Den har pligt til at føre en forhandlingsprotokol, en medlemsfortegnelse og til at fremlægge revideret regnskab.

8. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Kassereren kan dog på egen hånd disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt indgå kontrakter herom.

9. Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

§ 6 Generalforsamlingen
1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i forbindelse med elevmødet.

3. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden kan eksempelvis indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens/formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Valg af suppleanter
  • Indkomne forslag
  • Beretning fra skolens bestyrelse
  • Eventuelt

4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Bestyrelsen bør aflægge beretning om sit arbejde i det forløbne år. Endvidere bør en repræsentant fra skolens bestyrelse berette om skolens virksomhed i det forløbne år.

6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen af egen vilje, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer afgiver begæring herom. Ved indkaldelsen vedlægges forslag som ønskes behandlet.

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter påkrav og indkaldelse hertil skal ske med 14 dages varsel.

§ 7 Valg og afstemningsregler
1. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer foregår skriftligt. Hvert stemmeberettiget medlem har 3 stemmer, men kan kun stemme på den samme kandidat 1 gang. Dirigenten udpeger 2 personer til indsamling og optælling af stemmer.

2. Valg af suppleanter foregår på den i stk. 1 beskrevne måde, dog således af de stemmeberettigede kun har to stemmer.

3. Opstillede kandidater vælges i rækkefølge, startende med de(n), der har opnået flest stemmer, indtil der er valgt et antal svarende til de afgående.  Hvis to kandidater kæmper om den sidste plads og har opnået lige mange stemmer, afholdes en ekstra afstemning om denne ene plads med kun disse to kandidater.

4. Lærerrepræsentanten vælges af skolens medarbejdere og godkendes på generalforsamlingen.

5. Revisoren vælges for 2 år ad gangen af skolens medarbejdere og godkendes på generalforsamlingen.

6. Andre afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning, medmindre omstændighederne taler imod det.

7. Stemmeberettiget er enhver, som er medlem af Elevforeningen og til stede. Det er således ikke muligt at stemme ved fuldmagt eller via kommunikationsmidler.

§ 8 Vedtægtsændringer
1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og kun når forslag herom er medtaget på den medsendte dagsorden.

2. Vedtægtsændringer er vedtaget såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Herefter træder vedtægtsændringerne i kraft øjeblikkeligt.

§ 9 Ophævning
1. Hvis en generalforsamling beslutter at ophæve foreningen, skal en ny generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter. Denne generalforsamling har den endelige afgørelse.

2. For at foreningen kan ophæves, skal 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemme herfor ved begge generalforsamlinger.

3. Den nedlagte forenings midler skal anvendes til fremme af de i § 2 nævnte formål.

Disse vedtægter er trådt i kraft den 9. maj 2015

BESTIL BROCHURE

Bestil brochure

VOXPOP

_DSF3452
“På Hadsten Højskole kan man skræddersy sit skema fuldstændigt.”
– Søren Norrild

NYHEDER

Fuld gang i festival

november 26, 2021

Explora-uge: Juleri, festival, gådeløsning og fængselsbesøg

november 22, 2021

Et indblik i højskolelivet

november 15, 2021